CIT, PIT, VAT i pozostałe podatki.....

CIT, PIT, VAT i pozostałe podatki.....

CIT, PIT, VAT i pozostałe podatki.....

Termin rozliczenia podatku CIT minął 31 marca, jednak Ministerstwo Finansów podjęło decyzję na przesunięcie terminu do 31 lipca, ale organizacjom non-profit. sytuacja nie dotyczy przedsiębiorców. Jednak sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie i Rząd RP przewiduje adnotacje do ustaw. CIT 8 dla firm jest przełozony do końca maja.

Natomiast do 1 czerwca płatnicy mogą zapłacić zaliczki na PIT pobrane w marcu w marcu i kwietniu od przychodów. Sytuacja dotyczy stosunku słuzbowego, pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia. Również brane pod uwagę umowy zlecenia oraz o dzieło. Podobnie jest w przypadku zaliczek z praw autorskich oraz praw pokrewnych.

W przypadku osób zadłużonych w przypadku podatku PIT oraz CIT nie ma potrzeby zwiększać swojego dochodupodatkowegoo kwotę niezapłaconą wierzycielowi. Nowe zarządzania okreslają wytyczne w takich sytuacjach. Nalezy pamiętać, że dochody muszą spaść o conajmniej 50 procent w stosunku do okresu roku poprzedniego.

Podatnicy PIT, którzy uzyskają przychody w 2020 roku poniżej 50 procent w stosunku przychodów do 2019 roku będą mogli odliczyć stratę. Ten wariant nawiązuje do kwt poniżej 5 milionów złotych. W takiej sytuacji nalezy złożyć PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) za 2019 r.

W sytuacji kiedy odliczamy darowiznę podatnicy PIT i CIT mogą je odliczać od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek, a ryczałtowcy – przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. Wielkość odliczenia dla darowizn przekazanych wynosi 200 proc.- do 30 kwietnia. W maju 2020 roku wynosi 150 procent  wartości darowizny. Natomiastod 1 czerwca do 30 września 2020 roku przdekazujemy równowartość przekazanej darowizny.

Zwolnienia z PIT

W tym przypadku nie ma świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracowników. Zostały podjęte kroki w celu zwiększenia limitu zwolnień PIT dla:

zapomóg wypłacanych w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Te z funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra pozostają zwolnione bez limitu. Zwiększa się on natomiast w 2020 r. z 6 tys. zł do 10 tys. zł, gdy zapomogi takie są wypłacane z innych źródeł (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b);

    zapomóg niezwiązanych ze zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, chorobą lub śmiercią, które wypłacane są z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a). W 2020 r. limit wynosi 3 tys. zł (wcześniej 1 tys. zł);

    świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej (art. 21 ust. 1 pkt 67). Zwolnienie dla nich wynosi 2 tys. zł (a nie jak dotychczas 1 tys. zł) – zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. Zwolnienie nadal nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi;

    dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Te wypłacane z funduszu socjalnego lub ZFŚS pozostają zwolnione bez limitu. Natomiast dla dopłat z innych źródeł kwota zwolnienia wzrasta z 2 tys. zł do 3 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b). Ten wyższy limit obowiązuje w latach 2020–2021.

Przychody z budynku

Podatek za przychody z budynków za miesiace od marca do maja 2020 roku został przesunięty do lipca 2020 roku. Sytuacja dotyczy podatku PIT oraz CIT.  Właściciele budynków musza spełniac następujące kryteria:

-poniesli w danym miesiącu spadek o conajmniej 50 procent w stosunku do adekwatnego miesiąca roku poprzedniego

Warunku spadku przychodów o 50 proc. nie stosują podatnicy, którzy formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów lub rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 roku

Nieruchomości

Rady gmin będą decydować jakie grupy przedsiębiorców zwolnic z podatków od nieruchomości. Przedłużenie spłat wyniesie nie dłużej niż do 30 wrzesnia 2020 roku.

PIT

Termin rozliczenia podatku PIT nie został przesunięty. Jednak nie będa karane osoby, które będa zwlekac do 31 maja 2020 roku. Będzie to traktowane, jako czynne złożenie żalu.Zeznania PIT-37 i PIT-38 wypełnione przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT zostaną automatycznie uznane za wysłane 30 kwietnia.